Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Tin tức

 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 07/08/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 07/08/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp sau: GOC, Radar, Quản lí nguồn lực buồng lái, Arpa, ECDIS.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 05/08/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 05/08/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: GOC, Radar, Hải đồ điện tử (ECDIS), Quản lý nguồn lực buồng lái, tàu Gas (cơ bản và nâng cao), tàu Hóa Chất (cơ bản và nâng cao).

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 12/07/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 12/07/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: GOC, tàu Hóa chất (Cơ bản và Nâng cao), 03 Chứng chỉ Nâng cao.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 05/07/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 05/07/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp sau: GOC, ARPA, tàu Gas (Cơ bản và Nâng cao), Quản lý nguồn lực buồng máy (QLNL BM).

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 22/06/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 22/06/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: Shiphandling, 03 Chứng chỉ nâng cao, tàu Hóa chất (Cơ bản và Nâng cao), tàu Dầu (Cơ bản và Nâng cao), Xuồng phóng, ECDIS.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 24/05/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 24/05/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp sau: Radar, tàu Gas (Cơ bản và Nâng cao), tàu Hóa chất (Cơ bản và Nâng cao), tàu Dầu (Cơ bản và Nâng cao), Quản lý nguồn lực buồng máy, ECDIS.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 16/05/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 16/05/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: Sỹ quan an toàn, Shiphandling, Huấn luyện viên chính, Nấu ăn vệ sinh an toàn thực phẩm, Hóa chất (Cơ bản và Nâng cao).

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 10/05/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 10/05/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: Tàu dầu (Cơ bản và Nâng cao), Tàu hóa chất (Cơ bản và Nâng cao), tàu Gas (Cơ bản và Nâng cao), 03 Chứng chỉ nâng cao, Arpa, Quản lí nguồn lực buồng lái.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 12/04/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 12/04/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: GOC, Tàu dầu (cơ bản và nâng cao), Tàu Hóa chất (cơ bản và nâng cao), các lớp An ninh (Nhận thức an ninh, thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể, sỹ quan an ninh), ECDIS.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 05/04/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 05/04/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: 03 Chứng chỉ nâng cao, Xuồng phóng, Quản lý nguồn lực buồng máy, Sỹ quan an ninh, Huấn luyện viên chính, Tàu dầu (Cơ bản và Nâng cao), Arpa.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 29/03/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 29/03/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp như sau: Shiphandling, Nấu ăn vệ sinh an toàn thực phẩm, Quản lý nguồn lực buồng máy, Quản lý nguồn lực buồng lái, tàu Gas (Cơ bản và Nâng cao).

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 15/03/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 15/03/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp sau: GOC, ARPA, Tàu Dầu (Cơ bản và Nâng cao), Xuồng phóng, ECDIS, Hóa chất (Cơ bản và Nâng cao), các lớp An ninh (Nhận thức an ninh, thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể, sỹ quan an ninh), quản lí nguồn lực buồng lái.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 08/03/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 08/03/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: Radar, An toàn cơ bản, tàu Dầu (Cơ bản và Nâng cao)

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 01/03/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 01/03/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp sau: Xuồng phóng, 03 Chứng chỉ nâng cao, an toàn cơ bản và Radar.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 15/02/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 15/02/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: GOC, HLVC, Shiphandling, các lớp an ninh, Arpa, tàu Dầu (Cơ bản và Nâng cao).

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 11/01/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 11/01/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: Radar, Tàu dầu (Cơ bản và Nâng cao), Quản lí nguồn lực buồng lái, Các lớp an ninh (Nhận thức an ninh, thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể, Sỹ quan an ninh).

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 04/01/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 04/01/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: Tàu Hóa chất (Cơ bản + Nâng cao); ECDIS; Quản lí nguồn lực buồng máy; Radar; Quản lí nguồn lực buồng lái; Arpa; Xuồng phóng; tàu dầu (Cơ bản + Nâng cao).

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 21/12/2018) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 21/12/2018)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp sau: GOC, Huấn luyện viên chính, tàu Gas (Cơ bản và Nâng cao), 03 chứng chỉ nâng cao.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 14/12/2018) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 14/12/2018)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: Shiphandling; Quản lý nguồn lực buồng lái, An ninh (Nhận thức an ninh, Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể, Sỹ quan an ninh).

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 07/12/2018) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 07/12/2018)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: Radar, Tàu dầu (Cơ bản và Nâng cao), ECDIS, ARPA.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 23/11/2018) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 23/11/2018)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: G.O.C, Nấu ăn vệ sinh an toàn thực phẩm, Huấn luyện viên chính, Các chứng chỉ an ninh (Nhận thức an ninh, thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể, Sỹ quan an ninh), 03 Chứng chỉ nâng cao, Radar

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 16/11/2018) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 16/11/2018)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: 03 Chứng chỉ nâng cao, GOC, Huấn luyện viên chính, Xuồng Phóng, Quản lý nguồn lực buồng lái, Vệ sinh an toàn thực phẩm, các lớp An ninh (Nhận thức an ninh, Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể và Sỹ quan an ninh).

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 09/11/2018) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 09/11/2018)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: Arpa, tàu Dầu (Cơ bản + Nâng cao), Ship handling, tàu Gas (Cơ bản + Nâng cao), tàu Hóa chất (Cơ bản + Nâng cao), nấu ăn Vệ sinh an toàn thực phẩm, ECDIS, Quản lý nguồn lực buồng máy.

  Xem tiếp
 • Chào mừng các bạn Học viên về tham gia các lớp Sỹ quan quản lý Khóa 57 ngành Boong, Máy và Hoa tiêu cơ bản khóa 16 Chào mừng các bạn Học viên về tham gia các lớp Sỹ quan quản lý Khóa 57 ngành Boong, Máy và Hoa tiêu cơ bản khóa 16

  Trung tâm huấn luyện thuyền viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhiệt liệt chào mừng các bạn học viên về tham gia khóa học SQQL khóa 57 ngành Boong, Máy và Hoa tiêu cơ bản khóa 16 tại trung tâm.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 28/10/2018) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 28/10/2018)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp sau: Nấu ăn vệ sinh an toàn thực phẩm, Tàu dầu (Cơ bản và Nâng cao), Shiphandling, Hóa chất (Cơ bản và Nâng cao), Huấn luyện viên chính, Quản lí nguồn lực buồng lái.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 12/10/2018) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 12/10/2018)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp sau: GOC, Huấn luyện viên chính, Shiphandling, Xuồng Phóng và Arpa.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 05/10/2018) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 05/10/2018)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: ECDIS, 03 Chứng chỉ nâng cao, tàu Gas (Cơ bản và Nâng cao), An toàn cơ bản, Radar, Arpa.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 28/9/2018) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 28/9/2018)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: tàu Dầu (Cơ bản và Nâng cao), Nấu ăn vệ sinh an toàn thực phẩm, GOC, An ninh.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 17/9/2018) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 17/9/2018)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể của các lớp: ECDIS, tàu  GAS,  ARPA.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 10/08/2018) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 10/08/2018)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: GOC, ARPA, tàu Gas (Cơ bản và Nâng cao), Quản lý nguồn lực buồng lái, tàu dầu (Cơ bản và Nâng cao), ECDIS, tàu hóa chất (Cơ bản và Nâng cao), lớp 03 Chứng chỉ nâng cao.

  Xem tiếp
Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...