Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Cơ cấu tổ chức

Điều 1: Nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Trung tâm

1. Giám đốc: PGS,TS,TTr.  Nguyễn Viết Thành phụ trách chung toàn bộ các hoạt động của Trung tâm

Trực tiếp phụ trách các công việc:

Công tác Chi bộ, công tác Tư tưởng, công tác Bảo vệ chính trị nội bộ, công tác Xây dựng Đảng, công tác Tổ chức; Công tác Tài chính, Ban tài chính thuộc Trung tâm ;

Phân công giảng viên thuộc Trung tâm giảng dạy các lớp Đào tạo cấp Chứng chỉ (do Trường quản lý);

Phối hợp các Khoa/Viện hoặc Bên ngoài đề cử giảng viên tham gia giảng dạy, coi chấm thi các lớp Đào tạo, cấp Chứng chỉ (do Trường quản lý);

Phối hợp đề cử giảng viên Trung tâm, các Khoa/Viện hoặc Bên ngoài tham gia giảng dạy, coi chấm thi các lớp Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ cấp Chứng chỉ Chuyên môn (do Cục Hàng hải hoặc các Cơ quan khác quản lý);

Kí mũi tất cả quyết định  mở lớp, đóng, chấm thi các lớp Huấn luyện theo qui định để trình Ban giám hiệu;

Kí Phiếu thu, chi, quyết toán…

Tham gia giảng dạy các Chứng chỉ, các học phần chuyên môn theo sự phân công của Trung tâm;

Các công việc khác khi có chỉ định từ Ban giám hiệu.

2. Phó Giám đốc:  KS,TTr. Bùi Văn Vinh

Trực tiếp phụ trách công tác Đào tạo và Tuyển sinh tại Trung tâm với các nhiệm vụ chính sau:

Phụ trách Ban đào tạo, lập kế hoạch Đào tạo tại Trung tâm;

Phụ trách Ban tuyển sinh, lập kế hoạch triển khai tuyển sinh tất cả các lớp do Trung tâm quản lý ;

Phụ trách và lưu giữ hồ sơ các lớp đào tạo dài ngày ;

Lập thời khóa biểu, gọi giáo viên lên lớp, lập kế hoạch thi (với các lớp đào tạo dài ngày như SQHH, CĐNC, SQQL, Thanh tra, Hoa tiêu cơ bản, Hoa tiêu nâng cao, tiếng Anh Hàng hải…), gọi giáo viên đến chấm hỏi thi khi có phê duyệt Hội đồng (theo qui trình ISO);

Lập kế hoạch mở, đóng tất cả các lớp đào tạo (theo qui trình ISO) sau đó trình Giám đốc duyệt.

Quản lý tất cả các lớp đào tạo tại Trung tâm. Hàng tháng kiểm tra sổ lên lớp, tình hình học tập của học viên, giảng viên lên lớp, công tác điểm danh các lớp Đào tạo, Huấn luyện , chú ý các học viên vắng mặt, các học viên học hộ…để ra QĐ sử lý đúng qui định ;

Phân công coi kiểm tra các lớp Huấn luyện Chứng chỉ do Trường quản lý (phân công hài hòa giữa các nhân viên thuộc Ban Đào tạo, Ban tuyển sinh, Ban tài chính, Mô phỏng đảm bảo sự Hợp lý và Công bằng);

Phối kết hợp với đ/c Phước trong công tác triển khai Bài giảng, Giáo trình và giảng dạy thực hành, mô phỏng cũng như công tác ISO.

Công tác phát triển đào tạo Chứng chỉ, triển khai các văn bản đào tạo… theo  STCW và các Thông tư, Quyết định, Thông báo… liên quan đến đào tạo từ Bộ GTVT, Cục Hàng hải …

Trực tiếp giữ chìa khóa hộp thư đóng góp ý kiến từ Người học tại Trung tâm;

Định kỳ lấy phiếu thăm dò từ các học viên học các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tại Trung tâm

Tham gia giảng dạy các Chứng chỉ, các học phần chuyên môn theo sự phân công của Trung tâm;

Các công tác khác do Giám đốc trực tiếp phân công tùy tình hình cụ thể.

3. Phó Giám đốc: TS, SQVTĐ. Phạm Văn Phước

Trực tiếp phụ trách các Phòng thực hành, Thí nghiệm, Mô phỏng do Trung tâm quản lý, trực tiếp phụ trách công tác ISO tại Trung tâm với các nhiệm vụ chính sau:

Chỉ đạo, quản lý  việc giảng dạy thực hành, thí nghiệm tại các Phòng thực hành, Mô phỏng, khai thác triệt để các phòng mô phỏng phục vụ đào tạo huấn luyện Chuyên môn, tiếng Anh ;

Trưởng Ban ISO Trung tâm;

Thường xuyên rà soát công tác ISO, đề ra các giải pháp khắc phục sự không phù hợp.

Phối hợp cùng đ/c Dũng xây dựng mô hình các phòng thực hành, thí nghiệm theo đề án xây dựng Trung tâm huấn luyện thuyền viên quốc gia trong giai đoạn tới;

Phối hợp tốt với đ/c Vinh phục vụ công tác Đào tạo và  Tuyển sinh tại Trung tâm;

Trực tiếp chịu trách nhiệm về trang Web. của Trung tâm;

Công tác NCKH,  Giáo trình, Bài giảng do Trung tâm quản lý giảng dạy;

Công tác phát triển đào tạo Chứng chỉ, Ngành nghề mới;

Tham gia giảng dạy các Chứng chỉ, các học phần chuyên môn theo sự phân công cửa Trung tâm;

Các công tác khác do Giám đốc trực tiếp phân công tùy tình hình cụ thể.

4. Phó Giám đốc: ThS,MTr. Nhữ Anh Dũng

Trực tiếp phụ trách các công việc chính sau:

Các tàu huấn luyện do Lãnh đạo trường giao;

Phối kết hợp tốt với đ/c Vinh, Phước trong Công tác  Đào tạo, Tuyển sinh, ISO…

Theo dõi công tác tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo tại Trung tâm ;

Phối hợp cùng đ/c Phước xây dựng mô hình các phòng thực hành, thí nghiệm theo đề án xây dựng Trung tâm huấn luyện thuyền viên quốc gia trong giai đoạn tới;

Tham gia giảng dạy các Chứng chỉ, các học phần chuyên môn theo sự phân công của Trung tâm;

Các công tác khác do Giám đốc trực tiếp phân công tùy tình hình cụ thể.

Điều 2: Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Ban Lãnh đạo Trung tâm

2.1. Giám đốc

1. Trách nhiệm:

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng/ Ban giám hiệu về tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm và các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ thị Nghị quyết của cấp trên trong phạm vi Trung tâm.

Triển khai cụ thể kế hoạch thực hiện đến từng cá nhân trong Trung tâm.

Công tác Tài chính Trung tâm;

Nắm vững tình hình giảng dạy, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học của các cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc Trung tâm và có biện pháp cụ thể để hoàn thành các công tác đó đúng kế hoạch.

Thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trung tâm.

Nắm vững chương trình đào tạo của các hình thức đào tạo do các giảng viên thuộc Trung tâm, thuộc Khoa chuyên môn hoặc Bên ngoài giảng dạy, đề nghị sửa đổi, bổ sung cập nhật khi cần thiết.

Không ngừng xây dựng và củng cố hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo do Trung tâm quản lý như: Các phòng thực hành, thí nghiệm, phòng mô phỏng, tủ sách chuyên ngành, các thiết bị phục vụ giảng dạy, các thiết bị văn phòng...

Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và triển khai công tác nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên Trung tâm.

Tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý học viên theo các quy định của Trường.

Tổ chức, chỉ đạo tốt các phong trào thi đua của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Trung tâm.

Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giảng viên, nhân viên Trung tâm.

2. Quyền hạn:

Có quyền tổ chức, triển khai, kiểm tra, đôn đốc Cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Trung tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Có quyền thay mặt Trung tâm đề xuất với Hiệu trưởng/ Ban giám hiệu các ý kiến, các phương án xây dựng và phát triển Trung tâm.

Có quyền thay mặt Trung tâm đề xuất ý kiến với Hiệu trưởng/Ban giám hiệu và các Phòng ban chức năng về công tác cán bộ, công tác đào tạo & quản lý học viên của Trung tâm.

Ký giấy chứng nhận Học viên thuộc Trung tâm quản lý đào tạo;

Ký phiếu điểm và giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời cho học viên (nếu có yêu câu).

Các quyền khác khi có sự phân cấp từ Hiệu trưởng.

2.2. Các Phó Giám đốc

1. Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về quản lý điều hành trực tiếp các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đã được phân công, cụ thể là:

Lập kế hoạch, tiến độ, biện pháp thực hiện và những công việc được phân công trình Giám đốc Trung tâm.

Chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và động viên kịp thời việc thực hiện các mặt công tác đã triển khai đạt kết quả tốt.

Cùng với các thành viên trong Ban Lãnh đạo Trung tâm phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể, giảng viên, học viên toàn Trung tâm và các Phòng, Ban liên quan để thực hiện các mặt công tác được phân công.

Thực hiện và đôn đốc việc thực hiện các quy định của Trường, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải và mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cập nhật, bổ sung các kiến thức mới trong thực tế của Ngành vào đề cương giảng dạy.

Tham gia, hỗ trợ các hoạt động của Công đoàn.

Khi một Phó Giám đốc đi công tác thì nhiệm vụ của Phó Giám đốc đó sẽ được giao cho Phó Giám đốc ở nhà phụ trách.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công tùy điều kiện tình hình cụ thể.

2. Trách nhiệm:

Các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về quản lý điều hành các mặt công tác đã được Giám đốc phân công.

Báo cáo, tổng kết, rút kinh nghiệm việc chỉ đạo thực hiện các phần công việc được phân công.

Định kỳ hàng đều có báo cáo, tổng kết, rút kinh nghiệm việc chỉ đạo, thực hiện các mặt công tác được phân công và đề ra phương hướng giải quyết.

 

Điều 3: Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của các Ban thuộc Trung tâm quản lý

3.1.Ban Tài chính

1. KS,SQQLM. Đỗ Đình Định (Tổ trưởng Công đoàn Trung tâm)

Phụ  trách Ban tài chính với các nhiệm vụ chính sau:

Trình Hiệu trưởng kí các chứng chỉ, các đề xuất Hội đồng thi (sau khi có chữ ký Hiệu trưởng, phô tô 1 bản lưu Phòng giám đốc và các bản khác lưu theo qui trình ISO);

In ấn, phô tô tài liệu và mua vật tư, văn phòng phẩm, phôi chứng chỉ…phục vụ công tác Đào tạo, Huấn luyện (bàn giao cho Người phụ trách quản lý vào sổ vật tư rồi cấp phát cho các lớp);

Trực tiếp  điểm danh và chịu trách nhiệm về các lớp SQQL Boong, lớp SQQL máy, lớp SQKT điện, lớp Hoa tiêu cơ bản, Hoa tiêu nâng cao; các lớp Cao đẳng nâng cao, lớp Thanh tra hàng hải.

Tham gia công tác tuyển sinh và hướng dẫn học viên đăng ký học các lớp Huấn luyện;

Trực tiếp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các Cán bộ, giảng viên, nhân viên (đi du lịch Hè, Tết, Sinh nhật…);

Tham gia các hoạt động Công đoàn theo kế hoạch Công đoàn trường;

Tham gia coi Kiểm tra, Thi;

Các công việc khác do Giám đốc trực tiếp phân công.

2. Kế toán tổng hợp: KS. Phạm Thị Ngọc Bích

Thu nhận chứng chỉ đổi;

Lập bảng tổng hợp số lượng Chứng chỉ cấp đổi trong tháng báo cáo Giám đốc vào cuối tháng;

Chịu trách nhiệm chính về cắt dán chứng chỉ, khi cần thiết phối hợp công việc này với các đ/c An và Chí)

Chịu trách nhiệm Cấp phát phiếu điểm danh tất cả các lớp học cho các cá nhân đã được Trung tâm phân công;

Tham gia kiểm kê và lập biên bản kiểm kê quĩ Tiền mặt báo cáo Giám đốc vào cuối tháng (3 bản nộp GĐ 1 bản, 1 bản lưu File ISO tại phòng làm việc);

Lập bảng tổng hợp quyết toán cuối Quí, báo cáo Giám đốc và nộp Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường (nộp GĐ 1 bản, 1 bản lưu ISO tại phòng làm việc);

Tham gia coi Kiểm tra, Thi;

Các công việc khác do Giám đốc trực tiếp phân công.

3. Kế toán chi tiết: CN. Phạm Thị Bảo Nhung

Lập phiếu thu cho các lớp huấn luyện và đổi chứng chỉ (chú ý thực hiện đúng các qui định Tài chính của trường);

Tính toán và lập phiếu chi: Giảng dạy, Vật tư, Tài liệu, Văn phòng phẩm, Nước uống…của các lớp huấn luyện; (mọi phiếu thanh toán, phiếu thu, phiếu chi…đều lập thành 3 bản, 1 bản gửi Giám đốc 1 bản thủ quĩ và 1 bản Kế toán lưu, nếu có hóa đơn đi kèm thì cũng phô tô như vậy và ký mũi kèm các chứng từ trên. Các phiếu thu-chi phải đánh số thứ tự theo qui định. Từ 01/01/2016 đánh số phiếu thu chi tính từ 001).

Chịu trách nhiệm chính xây dựng định mức tài chính tất cả các lớp huấn luyện theo qui định trường và các văn bản qui định từ Bộ GTVT về đào tạo;

Tham gia kiểm kê quĩ Tiền mặt vào cuối tháng;

Tham gia coi Kiểm tra, Thi;

Các công việc khác do Giám đốc trực tiếp phân công.

4. Thủ quĩ : KS. Đồng Thị Ngọc Hân

Thu tiền học phí các lớp Huấn luyện;

Thu tiền lệ phí đổi chứng chỉ, (cuối tháng in sổ Quĩ tiền mặt thành 2 bản, 1 bản nộp GĐ và 1 bản Thủ quĩ lưu giữ);

Chi tiền giảng dạy, tài liệu, vật tư…theo qui định.

Trực tiếp kiểm kê quĩ Tiền mặt vào cuối tháng (1 bản báo cáo GĐ);

Cung cấp” các Hồ sơ học viên cho người học theo qui định;

Quản lý số và phôi chứng chỉ;

Tham gia cắt dán chứng chỉ cùng đ/c Phạm Thị Ngọc Bích;

Tham gia coi Kiểm tra, Thi ;

Các công việc khác do Giám đốc trực tiếp phân công.

3.2. Ban tuyển sinh

1. Nhân viên kỹ thuật. Nguyễn Đình Phu

Phụ trách Ban tuyển sinh với các nhiệm vụ chính sau:

Gọi học viên đến học các lớp chứng chỉ (báo cáo Giám đốc từng lớp cụ thể trước khi gọi);

Các công việc liên quan đến “ký hậu” một số chứng chỉ;

Tham gia công tác tuyển sinh và hướng dẫn học viên đăng ký học tất cả các lớp Huấn luyện;

Trực tiếp điểm danh và chịu trách nhiệm về các lớp học Chứng chỉ (ngoại trừ các lớp đã phân công các cá nhân khác phụ trách);

Quản lý hồ sơ đóng, mở tất cả các lớp theo đúng qui trình ISO, chịu trách nhiệm về lưu ISO tất cả các lớp (lịch trình lên lớp, sổ lên lớp, chữ ký giáo viên, số tiết giảng dạy từng lớp...);

Tham gia coi Kiểm tra, Thi;

Các công việc khác do Giám đốc trực tiếp phân công.

2. Nhân viên kỹ thuật. Phạm Thái An

Nhận các công văn, giấy tờ từ trường, các cơ quan bên ngoài vào sổ lưu CV đến rồi trình GĐ;

Vào sổ lưu hồ sơ công văn đi, đánh số các công văn đi và trực tiếp gửi công văn đi theo yêu cầu; từ 01/01/2016 đánh số CV đi từ 001;

Trình Hiệu phó ký tất cả các QĐ đóng, mở tất cả các lớp đào tạo (sau khi HP ký, lưu hồ sơ tại Ban tuyển sinh theo đúng File Lớp rồi nộp GĐ 1 bản);

Trực tiếp  và chịu trách nhiệm về lớp GOC;

Tham gia cắt dán chứng chỉ cùng đ/c Phạm Thị Ngọc Bích;

Tham gia công tác tuyển sinh và hướng dẫn học viên đăng ký học các lớp Huấn luyện;

Tham gia coi Kiểm tra, Thi;

Các công việc khác do Giám đốc trực tiếp phân công.

3. Nhân viên kỹ thuật: KS. Nguyễn Minh Chí (Tổ phó Công đoàn Trung tâm)

Quản lý vật tư và văn phòng phẩm phục vụ các lớp Huấn luyện, cấp phát các vật tư, văn phòng phẩm phải có chữ ký nhận, cuối tháng báo cáo giám đốc;

Trả chứng chỉ cho học viên;

Tham gia cắt dán chứng chỉ cùng đ/c Phạm Thị Ngọc Bích;

Tham gia một số nhiệm vụ tại Bộ phận huấn luyện An toàn cơ bản;

Trực tiếp điểm danh và chịu trách nhiệm quản lý tất cả các lớp tiếng Anh Hàng hải;

Tham gia coi Kiểm tra, Thi;

Các công việc khác do Giám đốc trực tiếp phân công.

4. KS,TTr. Trần Xuân Hải

Tham gia công tác tuyển sinh và hướng dẫn học viên đăng ký học các lớp Huấn luyện;

Tham gia công tác ISO;

Phối hợp nhắn tin gọi học viên đến học các lớp chứng chỉ;

Tham gia điểm danh lớp học;

Tham gia coi Kiểm tra, Thi;

Tham gia giảng dạy theo sự phân công của Trung tâm;

Các công việc khác do Giám đốc trực tiếp phân công.

3.3. Ban Đào tạo

1. KS,TTr. Đỗ Văn Thế (Trưởng bộ môn An toàn cơ bản)

Phụ trách Ban đào tạo với các nhiệm vụ chính sau:

Tham gia công tác tuyển sinh và hướng dẫn học viên đăng ký học các lớp Huấn luyện;

Tham gia Giảng dạy theo sự phân công của Trung tâm;

Tham gia coi Kiểm tra, Thi;

Lên kế hoạch bổ sung tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy các chứng chỉ được phân công phụ trách;

Các công việc khác do Giám đốc trực tiếp phân công.

2. ThS.SQQL. Đặng Quang Việt (Giảng viên)

Tham gia công tác tuyển sinh và hướng dẫn học viên đăng ký học các lớp bồi dưỡng Huấn luyện dài ngày;

Trực tiếp thu nhận hồ sơ các lớp SQQL, SQVH, SQHH, CĐNC trình PGĐ Bùi Văn Vinh phối hợp sử lý;

Trực tiếp in chứng chỉ;

Tham gia Giảng dạy các môn học và chuẩn bị kế hoạch tiếp nhận giảng dạy toàn bộ các môn học từ GV Đỗ Văn Thế từ tháng 7/2016;

Tham gia coi Kiểm tra, Thi;

Lên kế hoạch bổ sung tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy các chứng chỉ được phân công phụ trách;

Các công việc khác do Giám đốc trực tiếp phân công.

3.ThS,TTr. Phạm Gia Tuyết (Giảng viên)

Tham gia công tác tuyển sinh và hướng dẫn học viên đăng ký học các lớp Huấn luyện;

Tham gia Giảng dạy theo sự phân công của Trung tâm;

Tham gia coi Kiểm tra, Thi;

Các công việc khác do Giám đốc trực tiếp phân công.

4. KS,MTr. Trần Trọng Minh (Giảng viên)

Tham gia công tác tuyển sinh và hướng dẫn học viên đăng ký học các lớp Huấn luyện;

Tham gia Giảng dạy theo sự phân công của Trung tâm;

Tham gia coi Kiểm tra, Thi;

Các công việc khác do Giám đốc trực tiếp phân công.

3.4. Bộ phận Thực hành-Mô phỏng

1. ThS,SQQL. Lưu Thành Công (Giảng viên)

Trực tiếp quản lý, chịu trách nhiệm an toàn tất cả các phòng thực hành thí nghiệm mô phỏng do Trung tâm quản lý.

Tham gia công tác tuyển sinh và hướng dẫn học viên đăng ký học các lớp Huấn luyện;

Tham gia công tác ISO;

Tham gia giảng dạy theo sự phân công của Trung tâm;

Tham gia coi Kiểm tra, Thi;

Các công việc khác do Giám đốc trực tiếp phân công.

2.ThS,SQQLM. Đoàn Văn Thành (Kỹ thuật viên)

Tham gia quản lý các phòng thực hành thí nghiệm mô phỏng do Trung tâm quản lý

Tham gia coi Kiểm tra, Thi;

Các công việc khác do Giám đốc trực tiếp phân công.

Điều 4: Nguyên tắc làm việc

1. Trên tinh thần Dân chủ, Tập thể cùng bàn bạc thống nhất giải quyết và quyết định nhưng phải chịu trách nhiệm Cá nhân.

2. Giải quyết mọi công việc phải theo đúng thẩm quyền đã qui định.

Điều 5: Kế hoạch Họp giao ban định kỳ hàng tuần, hàng tháng

1.Lịch họp và Thành phần:

Ban Lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc, các Phó Giám đốc), (Chủ tịch công đoàn và có thể thêm các thành phần khác tùy theo yêu cầu công việc), họp giao ban hàng tuần vào ngày Thứ Hai theo giờ hành chính của Trường dưới sự điều khiển của Giám đốc Trung tâm hoặc thông qua hộp thư điện tử để thông báo các công việc cần làm trong tuần, tháng. Khi có công việc đột xuất, Giám đốc có thể uỷ quyền cho Phó Giám đốc điều hành.

Toàn thể CB,GV,NLĐ Trung tâm sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần (vào tuần cuối cùng của tháng) hoặc đột xuất (tùy theo yêu cầu công việc). Thời gian cụ thể được thông báo trước.

2. Nhiệm vụ:

Giám đốc, các Phó Giám đốc, phải chuẩn bị trước nội dung để báo cáo tình hình công việc đã thực hiện tuần trước và kế hoạch của tuần tới.

Khi có việc đột xuất, Giám đốc có thể triệu tập họp bất thường (thành phần tùy theo tình hình công việc).

Ban Lãnh đạo và các bộ phận chủ động bố trí công việc, lịch giảng dạy không trùng vào ngày giờ trên để tham dự họp đầy đủ, trừ trường hợp đặc biệt thì phải báo cáo với Giám đốc để được vắng mặt.

 

Điều 6: Khen thưởng, kỷ luật

Các ý kiến thăm dò Học viên từ các Phòng ban chức năng của trường, từ hộp thư  đóng góp của học viên đến học tại Trung tâm là cơ sở để xem xét các tiêu chuẩn của CB,GV,NLĐ cũng như đề nghị trường khen thưởng hoặc kỷ luật.

Tất cả CB,GV,NLĐ phải thực hiện nghiêm túc các nội qui, qui định của Ngành, của Trường, Qui định của Trung tâm, nếu ai vi phạm sẽ chịu kỷ luật của Nhà Trường.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Qui định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2016;

Qui định này thay thế qui định ngày 16/11/2015;

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc các điểm chưa phù hợp, đề nghị tất cả CB,GV,NLĐ trong Trung tâm đóng góp ý kiến trực tiếp cho Giám đốc Trung tâm để Ban lãnh đạo Trung tâm có biện pháp điều chỉnh./.

Nơi gửi:

  • Ban GH (để b/c);
  • Các CBGV,NV Trung tâm;
  • Lưu VP TT.

 

 

 

 

                                    GIÁM ĐỐC
 

 

 

                                 

                         PGS.TS. Nguyễn Viết Thành

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...