Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Chức năng nhiệm vụ

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB – LĐ ngày 04 tháng 03 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Trung tâm huấn luyện thuyền viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện thuyền viên và cấp chứng chỉ theo qui định của Bộ;

- Bồi dưỡng hoàn thiện thuyền bộ theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế trước khi xuất khẩu lao động ra nước ngoài;

- Bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật được đào tạo khác ngành để có thể dự thi lấy giấy chứng nhận sĩ quan hoặc cấp trưởng tàu biển các loại theo qui định hướng dẫn của Bộ;

- Tổ chức nghiên cứu, khảo sát yêu cầu bồi dưỡng cán bộ hàng hải ở các đơn vị sản xuất kinh doanh ở khu vực, xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch bồi dưỡng phù hợp cho từng loại đối tượng và từng khóa học trình Bộ xét duyệt;

- Tổ chức chiêu sinh các khóa huấn luyện, lập và lưu trữ hồ sơ, làm thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc xin cấp bằng cho các đối tượng dự huấn luyện khi kết thúc khóa học.

Trên cơ sở những nhiệm vụ đã được quy định, Bộ giao thông vận tải sẽ có những văn bản hướng dẫn cụ thể để  Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Chức năng của Trung tâm huấn luyện thuyền viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam: Tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ theo quy định của các Quy định / Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Hiện nay là Thông tư 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012), phù hợp với quy định và yêu cầu của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010 (STCW 78/2010).

Các khóa học được phép huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện thuyền viên bao gồm:

1. Huấn luyện nghiệp vụ cơ bản (An toàn cơ bản):

- Kỹ thuật cứu sinh;

- Phòng cháy chống cháy cơ bản;

- Sơ cứu y tế cơ bản;

- An toàn và trách nhiệm xã hội.

2. Huấn luyện đặc biệt:

- Cơ bản tàu dầu;

- Cơ bản tàu hóa chất;

- Cơ bản tàu GAS;

- Nâng cao tàu dầu;

- Nâng cao tàu hóa chất;

- Nâng cao tàu GAS;

- An toàn tàu khách và tàu khách Ro – Ro.

3. Huấn luyện chuyên môn:

- Quan sát và đồ giải Radar;

- Thiết bị đồ giải rada tự động (ARPA);

- Hệ thống an toàn và cấp cứu hàng hải toàn cầu (GMDSS): hạng tổng quát (GOC), hạng hạn chế (ROC);

- Chữa cháy nâng cao;

- Sơ cứu y tế (cấp cứu);

- Chăm sóc y tế;

- Bè cứu sinh, xuồng cứu nạn;

- Xuồng cứu nạn cao tốc;

- Nhận thức an ninh tàu biển;

- Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể;

- Sỹ quan an ninh tàu biển;

- Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng lái;

- Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng máy;

- Tiếng Anh hàng hải;

- Hải đồ điện tử;

- Huấn luyện viên chính;

- Shiphandling;

- Quản lý an toàn tàu biển.

4. Bồi dưỡng nghiệp vụ:

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Công ước STCW 78/2010;

- Bồi dưỡng nghiệp vụ để thi, cấp GCN KNCM Thuyền trưởng/ Máy trưởng;

- Bồi dưỡng nghiệp vụ để thi, cấp GCN KNCM Sỹ quan mức trách nhiệm quản lý ngành Điều khiển tàu biển/ Khai thác máy tàu biển;

- Bồi dưỡng nghiệp vụ để thi, cấp GCN KNCM Sỹ quan mức trách nhiệm vận hành ngành Điều khiển tàu biển/ Khai thác máy tàu biển;

- Bồi dưỡng nghiệp vụ để thi, cấp GCN KNCM Sỹ quan kĩ thuật điện tàu biển;

- Huấn luyện hoa tiêu hàng hải cơ bản;

- Huấn luyện hoa tiêu hàng hải nâng cao;

- Bổ túc trái ngành Điện;

- Khóa đào tạo CĐNC ngành Điều khiển tàu biển/ Khai thác máy tàu biển;

- Khóa đào tạo Sỹ quan hàng hải ngành Điều khiển tàu biển/ Khai thác máy tàu biển.

 
Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...